สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียน​นิสิต และบุคลากร​ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม
Read More
สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร “พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​”

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มจร โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​ฯ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. ผอ.ส่วนทะเบียน​นิสิต นำผู้บริหาร, บุคลากร ร่วมจัดโครงการ"พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​สู่ความเป็​นเลิศ"  โดยมีนายพงศ์​วิทย์​ วุฒิ​วิริยะ รองอธิการบดี มทร กล่าวถวายการต้อนรับ, ผศ.
Read More
สำนักทะเบียนและวัดผล มจร “พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​”

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล  โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนิการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประขุม ดำเนินการตามวาระ เพื่อสรุปและวางแผนระบบการบริหารพร้อมการปฏิบัติสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ในการนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการในปี 2562 ขอมติคณะกรรมการรับรองการประชุม  และแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาต่อไป รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว...ให้นโยบายในการบริหารและแนวทางการปฏิบัติการแก่ผู้บริหารบุคลากร
Read More
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

23 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 น. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกันทำสามีจิกรรม พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับคุณชัยโชค คณาวุฒิ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต ในคราวได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์
Read More
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561

๑. รายงานการวิเคราะห์นิสิตเทียบเท่าเต็มเวลา ๒. เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562  
Read More
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561
สรุปนิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การควบคุมภายใน ๑.๕.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและวัดผล ๑.๕.๒-๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร ๑.๕.๒-๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ๑.๕.๒-๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดตารางสอนจัดสอบ ๑.๕.๒-๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ๑.๕.๓-๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ๑.๕.๓-๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561
MCU gave a speech in the Seminar of 5year strategic plan for IBSC to set up the college to be the Center of Buddhism.
พิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 มจร ภาคกลาง-ภาคใต้
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค มจร รุ่นที่ 62 ประจำภาคกลาง-ภาคใต้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2560
บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวาย “พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, รศ.,ดร.)
รายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.3)
แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง ประเมินอาจารย์ออนไลน์
Close