นโยบายการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสำนักทะเบียนและวัดผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนากระบวนการในการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย

 

เป้าประสงค์ที่ ๑

มีรูปแบบรับนิสิตเข้าใหม่

กลยุทธ์

มาตรการ

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

1. สนับสนุนและพัฒนากระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 1.1 ส่วนทะเบียนนิสิตดำเนินการหาวิธีในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.2 ปรับปรุงเว็บไซด์ให้เหมาะสมต่อการแนะแนวประชาสัมพันธ์

1.3 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1.4 ปรับปรุงรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษา

1.1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตให้กับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่

1.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตผ่านทางเว็บไซต์มากขึ้น

1.3 สร้างเครือข่ายสถานศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น

1.4 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผ่านรูปแบบหรือสื่อต่างๆ

1. ดำเนินการผ่านการประชุม การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา

 

 

2. จัดทำเว็บไซด์ใหม่ รวมถึงเว็บไซด์สำหรับการรับสมัครทางออนไลน์ โดยให้มีข้อมูลครอบคลุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. เพิ่มช่องทางการรับสมัครในเขตภาคต่างๆ ของไทย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

4. จัดพิมพ์แผ่นพับ โบว์ชัวร์ หนังสือพิมพ์ และลงในวารสารต่างๆ

– ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 

 

 

 

-ดำเนินการภายในมีนาคม และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

– ดำเนินการในปี 2558

 

-จัดทำทุกปีต่อเนื่อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

พัฒนาวิธีการและแนวทางในการจัดทำ/การพัฒนา/ปิดหลักสูตร

เป้าประสงค์ที่ ๑

ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

กลยุทธ์

มาตรการ

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะและวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงและปิดหลักสูตรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 2.1 ส่วนประเมินผลการศึกษาดำเนินการร่วมกับคณะและวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงและปิดหลักสูตรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

2.2 พัฒนาระบบและกลไกการปิดหลักสูตร

 

2.1 จำนวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. องค์กรวิชาชีพและนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.2 สำรวจตามคณะต่างๆ และทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซด์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ

-ดำเนินการตรวจสอบทุกปี เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

 

 

-ทำทุกปี อย่างน้อย 2 ครั้ง

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๑

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

 

กลยุทธ์

มาตรการ

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

3. สนับสนุนและพัฒนาระบบโปรแกรมงานทะเบียนให้ได้ตามมาตรฐานสากล ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาของประเทศให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 3.1 ส่วนทะเบียนนิสิตและส่วนประเมินผลการศึกษาร่วมกันพัฒนาระบบโปรแกรมงานทะเบียนให้เหมาะสมกับงานปัจจุบัน

3.2 มีการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

3.3 สร้างบรรยากาศในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

3.1 พัฒนาช่องทางการชำระเงินโดยเพิ่มธนาคารชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและบัตรเครดิต

3.2 เปิดบริการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์

3.3 ลงทะเบียนเหมาจ่าย

3.4 พัฒนาจุดบริการ One Stop Serviceที่ให้บริการทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เรื่องการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

 

 

3.2 ศึกษาดูงานตามหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกันและที่มีการจัดการแบบนานาชาติ เช่น เอแบค ม.มหิดล หรือต่างประเทศ

3.3 โครงการพัฒนาทักษะการกรอกเกรด(ผลคะแนน) ของอาจารย์

-ดำเนินการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

-ปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

-ปีละ 1 ครั้ง

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๑

มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

กลยุทธ์

มาตรการ

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 ส่วนทะเบียนนิสิตและส่วนประเมินผลการศึกษาร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการศึกษา (งานทะเบียนนิสิต ทะเบียนประวัติและหลักสูตร)

4.2 เป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร

4.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติด้านการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ระบบงานทะเบียนการศึกษาและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน การตรวจสอบการลงทะเบียน การตรวจสอบการพ้นสภาพ การสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 

4.2 จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณประจำปี

 

-ภายในเดือนมีนาคม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

-ทำปีละ 1 ครั้ง

 

-ทำปีละ 1 ครั้ง

 
    4.4 พัฒนาองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรให้สามารถรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

4.5 สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ

4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านต่างๆ ทุกระดับ

 

 

4.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์

-ทำปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

-ทำปีละ 1 ครั้ง

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ ๑

มีการบริการจัดการที่มีประสิทธิผลและมีความคล่องตัว

 

กลยุทธ์

มาตรการ

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหาร ให้เกิดความคล่องตัว เพื่อเป้าประสงค์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 5.1 ส่วนทะเบียนนิสิตและส่วนประเมินผลการศึกษาร่วมกันบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

5.2 มีการบริหารงานด้วยการมุ่งเน้นหลักสมรรถนะ

5.3 จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้(KM)

 

5.4 จัดการบริหารความเสียงในด้านต่างๆ

5.1 นำหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการใช้ความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน

5.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักและมีความภาคภูมิใจในการให้บริการ

5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความก้าวหน้าและเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

5.5 นำเอาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM) มาใช้ในหน่วยงาน

5.6 การจัดการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ภายในองค์กร

5.1 การทำความชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นหลักสมรรถนะ

5.2 การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มรูปแบบ

 

 

 

5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นเตือน ปลูกฝัง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

5.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร

 

5.5 จัดประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการออกใบทรานสคริป ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านความปลอดภัยของบุคลากร และด้านความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 

 

-ผู้บริหารประชุมพบปะบุคลากรทั้งสำนักอย่างน้อยปี 3 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

-ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายร่วมประชุมเพื่อติดตามงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

 

 

-ผู้บริหารเป็นผู้นำ และดำเนินการผ่านการประชุมทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

-เริ่มดำเนินการตั้งแต่มีนาคม และให้ทำอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ให้มากที่สุด

-ดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

Back to top button
Translate »