การจัดการความรู้ (KM)


 

ไฟล์กรณีรูปไม่ขึ้นในระบบทะเบียนนิสิต

แผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล

คู่มือจัดทำข้อมูลรายบุคคล สปอว 2562

คู่มือการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ทหารไทย

คู่มือการติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต (ระบบใหม่)

คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา (สำหรับนิสิต)

คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่)

คู่มือ ระบบจัดเก็บและเรียกใช้สำเนาเอกสาร

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับนิสิต

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับอาจารย์

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับผู้บริหาร

คู่มือการรับสมัครนิสิตออนไลน์

วีดีโอ อบรมการรับสมัครนิสิตออนไลน์

ตัวอย่างไฟล์ทำบัญชีเข้ารับปริญญา

ดาวน์โหลดฟอนต์บาลี

คู่มือการเซตระบบทะเบียนนิสิตเข้ารับปริญญา สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์เพื่อเข้ารับปริญญา สำหรับนิสิต

วีดีโอสอนแนะแนวการเซตระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ตามข้อบังคับฯ มจร

ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ส่งรายชื่อเสนอสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่างรูปติดใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

คู่มือระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ 

คู่มือระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 

คู่มือระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ สำหรับนิสิต 

การแก้ไขปัญหารายวิชาไม่ระบุการประเมินฯ

คู่มืออบรมทะเบียนนิสิต ประจำปี 2557 

เกณฑ์การปฏิบัติกรณีการขอสอบนอกเวลา 

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ตัวอย่างโครงการบันทึกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์ต้นแบบ

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2556

แผนพัฒนารายบุคคล (ตัวอย่าง)

คู่มือระบบทะเบียน มจร (BackOffice)


 

ไฟล์การบรรยายแนวทางการจัดทำข้อสอบ 2559 

ตัวอย่าง การส่งรายชื่อและสถิติ ข้อสอบกลาง 2559

วิพากษ์ข้อสอบ มจร 2560

การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ มจร 2560

เอกสารการส่งรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบกลาง 2/2560

 

ตัวอย่างไฟล์เสนอรายชื่อสำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก

 

Back to top button