สถิตินิสิต

สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถิตินิสิต 2551 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2552 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2553 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2554 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2555 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2556 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2557 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2558 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2559 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2560 ((ดาวน์โหลด))

สถิตินิสิต 2561 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2562 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2563 ((ดาวน์โหลด))

สถิตินิสิต 2564 ((ดาวน์โหลด))
สถิตินิสิต 2565 ((ดาวน์โหลด))     
สถิตินิสิต 2566 ((ดาวน์โหลด))

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี ((ดาวน์โหลด))
2. ระดับปริญญาโท ((ดาวน์โหลด))
3. ระดับปริญญาเอก ((ดาวน์โหลด))

สถิติผู้สำเร็จการทุกระดับ ประจำปี 2566 ((ดาวน์โหลด))

img_0356

Back to top button
Translate »