พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ปว.ค., พธ.บ., พธ.ม.

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหาร

...

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. พธ.ม. พธ.ด

นายชัยโชค คณนาวุฒิ

รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

พระวิชัย อคฺคธมฺโม

ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเบียนนิสิต

พระเจษฎา โชติมนฺโต

นักจัดการงานทั่วไป

พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ

นักจัดการงานทั่วไป

นายคเชนทร์ สุขชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายวิจารณ์ จันทร์สันต์

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ

รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

พระมหาสวงค์ ญาณวีโร

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการศึกษา

นายศิริ สุดสังข์

นักวิชาการศึกษา

นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย

นักวิชาการศึกษา

นายอิทธิพัทธ์ ศรีจันทร

นักวิชาการศึกษา

นายพิชิต เชาว์ชาญ

นักวิชาการศึกษา

นายอภิวัฒน์ สันฐาน

นักจัดการงานทั่วไป

Close