พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

น.ธ.เอก ป.ธ.6 ปว.ค. พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(ภาษาบาลี)

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหาร

ป.ธ.๗ พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ

ป.ธ.๗ พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) M.A.(Philosoohy)

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ)

นายชัยโชค คณนาวุฒิ

รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

พระวิชัย อคฺคธมฺโม

ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเบียนนิสิต

น.ธ.เอก พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)

นายคเชนทร์ สุขชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

วท.บ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์) คม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

พระเจษฎา โชติมนฺโต

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.(ศาสนา) พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.โท บธ.บ.(การบัญชี)

พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทฺธิเมธี

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.๓ พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

นายวิจารณ์ จันทร์สันต์

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.(สังคมศึกษา) พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ)

นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย

รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

พระมหาสวงค์ ญาณวีโร

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)

นายศิริ สุดสังข์

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๓ พธ.บ.(สันสกฤต) ศศ.ม.(สันสกฤต)

นายอิทธิพัทธ์ ศรีจันทร

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๓ รบ.(รัฐศาสตร์)

นายพิชิต เชาว์ชาญ

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายอภิวัฒน์ สันฐาน

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

Close