ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ

 

ปณิธาน

มุ่งสร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล

 

วิสัยทัศน์

สนับสนุน ส่งเสริม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีความเป็นเลิศด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

พันธกิจ

สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจดังนี้

๑.      สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๒.     การให้การบริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

๓.      เป็นศูนย์สารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๔.      เป็นศูนย์กลางงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน สถาบันสมทบ และหน่วยวิทยบริการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีเป้าประสงค์หลัก

๑. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มและทุกระดับ ด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายก่อน

๒. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านทะเบียน การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๓. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และข้อมูลผลการศึกษาที่เชื่อถือได้     มีความถูกต้อง ทันสมัย ปลอดภัย สามารถให้บริการได้รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๔. การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพเป็นระดับชั้นนำของประเทศ

๕. เป็นศูนย์ประสานงานด้านทะเบียนและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ สถาบันสมทบ และหน่วยวิทยบริการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

อัตลักษณ์

บริการดี รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส”

Back to top button
Translate »