พรบ. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมจร.

พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศบางอย่างที่นำมาแสดงในเว็บนี้ เป็นข้อมูลที่มีบางส่วนเกี่ยวเนื่องกับสำนักทะเบียนและวัดผล ดังนั้น จึงจัด แสดงไว้ในที่นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น เป็นหลักฐานในการนำเสนอข้อมูล

พรบ.

พรบ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540

พรบ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540

พรบ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตร พธ.ด. พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับ ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่๕ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับ ว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม-ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพื่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับ ว่าด้วยองค์กรนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อบังคับ ว่่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบ

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบ ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบ ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศ

ประกาศ เกณฑ์มตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ประกาศ เกญฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ประกาศ บัตรประจำตัวนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ธ.๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ การศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

 

Back to top button