ติดต่อเรา

สำนักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

E-mail: panya.lak@mcu.ac.th โทรศัพท์ 035-248-062,โทรสาร 035-248-063

 

Back to top button