หยุดวันพระ และวันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-16.30 น.

 • 1.ตรวจสอบรายชื่อการสำเร็จการศึกษา

  ออกให้เฉพาะผู้มีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น

 • 2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  ผ่านเวบให้เรียบร้อย http://regweb.mcu.ac.th/

 • 3.ปริ้นใบชำระเงินตามรายการ

  ไปชำระเงินผ่าน ธ.ทหารไทย ได้ทุกสาขา หรือมาชำระเงินที่มหาวิทยาลัยก็ได้

 • 4.ยืนเรื่องขอใบทรานสคริปต์

  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเอกสารแนบดังนี้

 • 4.1 รูปถ่าย

  สวมชุดครุย(คฤหัสถ์) บรรพชิต (หุ่มคลุม) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

 • 4.2 หลักฐานการชำระเงิน

  เช่นใบเสร็จ หรือสลิปธนาคาร หรือมาชำระที่มหาวิทยาลัย

 • 5.รอรับเอกสาร

*หมายเหตุ* เอกสารทรานสคริปต์ ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล สามารถบริการได้ภายในหนึ่งวันทำการ ขึ้นอยู่ข้อมูลของบัณฑิต และผู้รับบริการมีจำนวนมากในวันนั้น

Back to top button
Translate »