งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556  ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
1. ส่วนทะเบียนนิสิต ((ดาวน์โหลด))
2. ส่วนประเมินผลการศึกษา ((ดาวน์โหลด))
แผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2560-2564 ((ดาวน์โหลด)
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ((ดาวน์โหลด))
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
Back to top button