การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนส่วนจัดการศึกษา พ.ศ. 2562

ตัวบ่งชี้กลาง

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้เฉพาะ

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

Check Also
Close
Back to top button
Close
Close