การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๑.๒.๑ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้
๑.๒.๒-๑ ภาพกิจกรรมอบรมบุคลากรภายในส่วนงาน
๑.๒.๑-๒ ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับสมัครออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ
๑.๒.๓-๑ คู่มือนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑
๑.๒.๓-๒ คู่มือระบบการแจ้งสำเร็จการศึกษา
๑.๒.๓-๓ reg.mcu.ac.th
๑.๒.๓-๔ รายงานผลการดำเนินการ KM สำนักทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๑

๑.๒.๓-๔ ภาพกิจกรรมกิจกรรมรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒.๔ รายชื่อบุคลากรของสำนักทะเบียนและวัดผลที่นำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
๑.๒.๕-๑ เกียรติบัตรเข้าร่วมงานวันจัดการความรู้ KM Day ของมหาวิทยาลัย
๑.๒.๕-๒ ภาพกิจกรรมวันจัดการความรู้ KM Day ของมหาวิทยาลัย (วันนำเสนองาน)
๑.๒.๕-๓ ภาพกิจกรรมวันจัดการความรู้ KM Day ของมหาวิทยาลัย (วันจัดนิทรรศการ)
๑.๒.๕-๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ
๑.๒.๕-๕ ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาเขตแพร่
๑.๒.๕-๖ ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Back to top button
Close
Close