การประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ : การจัดการงานทะเบียนนิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ : การจัดการงานทะเบียนนิสิต

๒.๓.๑-๑ ระบบทะเบียนนิสิต CALLER สำหรับเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและทุกส่วนงาน
๒.๓.๑-๒ ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและทุกส่วนงาน
๒.๓.๑-๓ คู่มือการใช้ระบบทะเบียนนิสิต CALLER สำหรับเจ้าหน้าที่
๒.๓.๑-๔ คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
๒.๓.๑-๕ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค
๒.๓.๒-๑ ระบบทะเบียนออนไลน์ (AVS CALLER)
๒.๓.๒-๒ เว็บไซต์ regweb.mcu.ac.th
๒.๓.๒-๓ สรุปผลการลงทะเบียน (FTES) ประจำปี ๒๕๖๑
๒.๓.๓-๑ สถิตินิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๓.๓-๒ นิสิตต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๓.๓-๓ วาระการประชุมสภาวิชาการ
๒.๓.๔-๑ รายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนิสิตและอัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง
๒.๓.๔-๒ รายงานการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน
๒.๓.๕ รายงานผลการส่งข้อมูลประวัตินิสิตให้ สกอ.
Back to top button