การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๒.๗.๑  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการใน ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้

ด้าน จำนวนผู้ตอบ (1) ค่าเฉลี่ย (2) (1)   X (2)
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 212 4.80 1017.6
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 212 4.85 1028.2
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 212 4.83 1023.96
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 212 4.84 1026.08
4095.84
4.83
Back to top button