การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง

๒.๔.๑-๑ โครงการออกข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๑
๒.๔.๑-๒ คลังข้อสอบกลาง
๒.๔.๒-๑ หลักฐานการรับข้อสอบกลาง
๒.๔.๒-๒ หลักฐานการส่งข้อสอบข้องบริษัทขนส่ง
๒.๔.๓-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อสอบกลาง
๒.๔.๓-๒ คลังข้อสอบกลาง
๒.๔.๔-๑ เอกสารจัดส่งผลคะแนนในรายวิชาข้อสอบกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการศึกษา ดาวน์โหลดผลสอบผ่านเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ http://reg.mcu.ac.th/mis/
๒.๔.๕.๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อสอบกลาง
๒.๔.๖-๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อสอบกลาง
๒.๔.๖-๒ โครงการจัดทำระบบคลังข้อสอบออนไลน์

Back to top button