กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2565
สำนักทะเบียนและวัดผล มจร จัดโครงการการจัดทำข้อสอบกลางระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2565 จำนวน 3 รายวิชา
📢📢📢 ประกาศ ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ก้าวสู่ “๑๓๕ ปี ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
รหัสประจำตัวนิสิต 10 หลัก ที่ควรทราบ
Back to top button