แบบฟอร์ม

คำร้องทั่วไปผ่านคณะ ทบ.01
ใบรายงานตัวนิสิต ทบ.02

ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต ทบ.03

ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ทบ.04

ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ทบ.05

ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ ทบ.06

ใบคำร้องลงทะเบียนเรียน ทบ.07

ใบคำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ ทบ.08
ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา ทบ.09

ใบคำร้องขอลาการสอบ ทบ.10

ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต ทบ.11

ใบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา ทบ.12

ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ทบ.13
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา ทบ.14

ใบคำร้องตารางสอบตรงกัน ทบ.16
ใบคำร้องขอแก้ I ทบ.17
ใบคำร้องขอจบการศึกษา ทบ.18
ใบคำร้องขอผลการศึกษา ทบ.19
ใบสำรวจฤดูร้อน ทบ.20
ใบลาคณะกรรมการคุมสอบ ทบ.21

 

Back to top button
Translate »