คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2565-2567

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีผ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์สิรินดา สายลุน

ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น และ ผู้อำนวยการพุทธนวัตกรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและเลขานุการ

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Back to top button
Translate »