ตารางสอบ

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ
1.1 คณะพุทธศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.2 คณะครุศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.3 คณะมนุษยศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.4 คณะสังคมศาสตร์ ((ดาวน์โหลด)) อับเดท3/3/61
2. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Buddhism Faculty ((download))
3. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Humanities Faculty ((download))

คณะกรรมการคุมสอบ

 ผังห้องสอบ((ดาวน์โหลด))

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ ((ดาวน์โหลด))
2. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Buddhism Faculty ((ดาวน์โหลด)) 
3. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Humanities Faculty ((ดาวน์โหลด))
4. ตารางสอบ รวมทุกคณะ ((ดาวน์โหลด))  (เป็นไฟล์บีบอัดข้อมูล นามสกุล .rar)

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ <<ดาวน์โหลด>>
2. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Buddhism Faculty <<Download>>
3. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Humanities Faculty <<Download>>
4. ตารางสอบ รวมทุกคณะ <<ดาวน์โหลด>>  (เป็นไฟล์บีบอัดข้อมูล นามสกุล .rar)

 

Close