ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)     สำหรับส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เป็นต้น

ปีการศึกษา 2564 (ส่วนกลาง)   สำหรับส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เป็นต้น

ปฏิทินการศึกษาข้อสอบกลาง

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

Back to top button