มหาวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์
ผู้บริหารระดับสูง มหาจุฬาฯ ร่วมประชุมการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง 2/2562
มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก “63”
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่น 66
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี (ส่วนกลาง)
สำนักทะเบียนและวัดผล “ใส่บาตรพระเณร ถวายเพลพระสงฆ์” โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา 2562
สำนักทะเบียนฯ ร่วมการจัดการความรู้ที่ วข.บาฬีพุทธโฆส
Back to top button