ตารางสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประกาศมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)  

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ
1.1 คณะพุทธศาสตร์(ดาวน์โหลด)
1.2 คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)
1.3 คณะมนุษยศาสตร์ (ดาวน์โหลด)
1.4 คณะสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. English Program Buddhism Faculty  (ดาวน์โหลด)
3. English Program Humanities Faculty (ดาวน์โหลด)


 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ประกาศมหาวิทยาลัย ((ดาวน์โหลด))

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ
1.1 คณะพุทธศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.2 คณะครุศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.3 คณะมนุษยศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.4 คณะสังคมศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))

2. English Program Buddhism Faculty  ((ดาวน์โหลด))
3. English Program Humanities Faculty ((ดาวน์โหลด))
4. ผังห้องสอบ 
ชั้นปีที่ 1 ((ดาวน์โหลด))
ชั้นปีที่ 2 ((ดาวน์โหลด))
ชั้นปีที่ 3 ((ดาวน์โหลด))
ชั้นปีที่ 4 ((ดาวน์โหลด))

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ประกาศมหาวิทยาลัย ((ดาวน์โหลด))
1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ ((ดาวน์โหลด))
2. ตารางสอบ หลักสูตร English Program Buddhism Faculty ((ดาวน์โหลด))
3. ตารางสอบ หลักสูตร English Program Humanities Faculty ((ดาวน์โหลด))
4. ผังห้องสอบ ((ดาวน์โหลด))

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ประกาศมหาวิทยาลัย ((ดาวน์โหลด))
1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ
1.1 คณะพุทธศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.2 คณะครุศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.3 คณะมนุษยศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.4 คณะสังคมศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
2. ตารางสอบ หลักสูตร English Program Buddhism Faculty ((ดาวน์โหลด))
3. ตารางสอบ หลักสูตร English Program Humanities Faculty ((ดาวน์โหลด))
4. ผังห้องสอบ ((ดาวน์โหลด))

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ
1.1 คณะพุทธศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.2 คณะครุศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.3 คณะมนุษยศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
1.4 คณะสังคมศาสตร์ ((ดาวน์โหลด)) อับเดท3/3/61
2. ตารางสอบ หลักสูตร English Program Buddhism Faculty ((download))
3. ตารางสอบ หลักสูตร English Program Humanities Faculty ((download))

คณะกรรมการคุมสอบ

 ผังห้องสอบ((ดาวน์โหลด))

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ ((ดาวน์โหลด))
2. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Buddhism Faculty ((ดาวน์โหลด)) 
3. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Humanities Faculty ((ดาวน์โหลด))
4. ตารางสอบ รวมทุกคณะ ((ดาวน์โหลด))  (เป็นไฟล์บีบอัดข้อมูล นามสกุล .rar)

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ <<ดาวน์โหลด>>
2. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Buddhism Faculty <<Download>>
3. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Humanities Faculty <<Download>>
4. ตารางสอบ รวมทุกคณะ <<ดาวน์โหลด>>  (เป็นไฟล์บีบอัดข้อมูล นามสกุล .rar)

 

Back to top button
Translate »