การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)

๒.๕.๑ รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักทะเบียนและวัดผล
๒.๕.๒-๑ ระบบรับสมัครออนไลน์
๒.๕.๒-๒ ระบบรับสมัครออนไลน์
๒.๕.๒-๓ ระบบขอทำบัตรใหม่ออนไลน์
๒.๕.๒-๔ ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๒.๕.๒-๕ ระบบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
๒.๕.๒-๖ ระบบการเงิน
๒.๕.๓ ระบบรับสมัครออนไลน์
๒.๕.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒.๕.๕-๑ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการออนไลน์
๒.๕.๕-๒ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.๕.๖-๑ ระบบรับสมัครนิสิต
๒.๕.๖-๒ คู่มือรับสมัครนิสิตใหม่
๒.๕.๖-๓ ภาพเพจสำนักทะเบียนและวัดผล
๒.๕.๖-๔ ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๒.๕.๖-๕ คู่มือการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

Back to top button