การประกันคุณภาพข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

สำนักทะเบียนและวัดผล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์) นำโดย พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประธานกรรมคณะกรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คณะกรรมการ  และดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

Back to top button