การจัดการความรู้ (KM)


1

คู่มือการติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต (ระบบใหม่)

คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา (สำหรับนิสิต)

คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่)

คู่มือ ระบบจัดเก็บและเรียกใช้สำเนาเอกสาร

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับนิสิต

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับอาจารย์

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือระบบบริการศึกษา สำหรับผู้บริหาร

คู่มือการรับสมัครนิสิตออนไลน์

คู่มือแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนิสิต

วีดีโอ อบรมการรับสมัครนิสิตออนไลน์

ตัวอย่างไฟล์ทำบัญชีเข้ารับปริญญา

ดาวน์โหลดฟอนต์บาลี

คู่มือการเซตระบบทะเบียนนิสิตเข้ารับปริญญา สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์เพื่อเข้ารับปริญญา สำหรับนิสิต

วีีดีโอสอนแนะแนวการเซตระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ตามข้อบังคับฯ มจร

ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ส่งรายชื่อเสนอสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่างรูปติดใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

คู่มือระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ 

คู่มือระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 

คู่มือระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ สำหรับนิสิต 

การแก้ไขปัญหารายวิชาไม่ระบุการประเมินฯ

คู่มืออบรมทะเบียนนิสิต ประจำปี 2557 

เกณฑ์การปฏิบัติกรณีการขอสอบนอกเวลา 

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ตัวอย่างโครงการบันทึกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์ต้นแบบ

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2556


2

ไฟล์การบรรยายแนวทางการจัดทำข้อสอบ 2559 

ตัวอย่าง การส่งรายชื่อและสถิติ ข้อสอบกลาง 2559

วิพากษ์ข้อสอบ มจร 2560

การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ มจร 2560

เอกสารการส่งรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบกลาง 2/2560

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95

ตัวอย่างไฟล์เสนอรายชื่อสำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก

Close