การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนส่วนจัดการศึกษา พ.ศ. 2562

ตัวบ่งชี้กลาง

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้เฉพาะ

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การจัดการงานทะเบียนนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

Back to top button