การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน

๑. ส่วนงานระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่าต้องมีแผนพัฒนาของส่วนงานระยะ ๕ ปี
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละส่วนงานในช่วงปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
๓. ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ส่วนงานกำหนดไว้ สำหรับวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานและมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ระบุไว้ในแผนฯ
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ในการจัดทำหรือถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน เช่น การประชุม สัมมนา หรืออบรมหรือการประชุมประจำเดือนของส่วนงาน
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ส่วนงานมีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปี

๑.๑.๑-๑ แผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.๑.๑-๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐
๑.๑.๑-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๑-๔ โครงการจัดทำแผนระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๒-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๑.๒-๒ แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑.๒-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๓-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๑.๓-๑ แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑.๔.๑ โครงการถ่ายทอดแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๔.๒ รายงานการประชุม ประจำเดือน ของสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๕-๑ รายงานการประชุม ประจำเดือน ของสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๕-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๕-๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
๑.๑.๖-๑ รายงานการประชุม ประจำเดือน ของสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๖-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๖-๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
๑.๑.๗ รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button
Close
Close