การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริหารความเสี่ยง

๑.๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๔.๒ รายงานการประชุมคณะทำงาน
๑.๔.๓ การปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนนิสิต ปี ๒๕๖๑
๑.๔.๓ การปรับปรุงระเบียบ
-ระเบียบออกบัตรนิสิต
-ระเบียบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
๑.๔.๔ แบบรายงานให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบ
๑.๔.๕-๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ตามแบบ MCU_RM ๔
๑.๔.๕-๒ บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ตามแบบ MCU_RM ๓
๑.๔.๕-๓ รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๔.๕-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๔.๖-๑ รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๔.๖-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button
Close
Close