การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา

๒.๒.๑-๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์
๒.๒.๑-๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์
๒.๒.๑-๓ ระบบทะเบียนออนไลน์ (โปรแกรม)
๒.๒.๑-๔ ระบบบริการการศึกษา (เว็บไซต์) regweb.mcu.ac.th
๒.๒.๑-๕ คู่มือการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์
๒.๒.๑-๖ แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้บริการการศึกษา
๒.๒.๑-๗ แผ่นพับการประเมินอาจารย์ออนไลน์
๒.๒.๑-๘ สรุปโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน
๒.๒.๑-๙ หนังสือเชิญเป็นวิทยากรอบรมระบบทะเบียน
๒.๒.๑-๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ปี ๒๕๖๑
๒.๒.๒-๑ ระบบทะเบียนออนไลน์ (โปรแกรม)
๒.๒.๒-๒ สรุปจำนวนฐานข้อมูลของหลักสูตรที่บันทึกลงในระบบ
๒.๒.๒-๓ สรุปจำนวนรายวิชาที่บันทึกลงในระบบ
๒.๒.๒-๔ สรุปรายชื่อปริญญา และส่วนจัดการศึกษาที่บันทึกลงในระบบ
๒.๒.๓-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนของมหาวิทยาลัย
๒.๒.๓-๒ ตารางเรียนตารางสอน
๒.๒.๓-๓ ตารางสอบ
๒.๒.๓-๔ ระบบบริการการศึกษา (เว็บไซต์) regweb.mcu.ac.th
๒.๒.๓-๕ เว็บไซต์ของส่วนงาน reg.mcu.ac.th
๒.๒.๔-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ปีการศึกษา 2561
๒.๒.๔-๒ ระบบบริการการศึกษา(เว็บไซต์) reg.mcu.ac.th
๒.๒.๔-๓ ระบบทะเบียนออนไลน์ (โปรแกรม)
๒.๒.๔-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ปีการศึกษา 2561
๒.๒.๕-๑ ระบบทะเบียนออนไลน์ (โปรแกรม)
๒.๒.๕-๒ ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

Back to top button