การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

๒.๖.๑ ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลประจำปี ๒๕๖๑-๖๒
๒.๖.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๒.๖.๓ หนังสือเชิญประชุม
๒.๖.๔ มติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๒.๖.๕ มติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๒.๖.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button