ผอ.สำนักฯ ประธานตรวจการปฏิบัติงานกองวิชาการ

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กองวิชาการ ประกอบด้วย ๑. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ประธานกรรมการ ๒. พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. กรรมการ ๓. พระมหาชุติภัค ชุตินนฺโท กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองวิชาการ โดยได้คะแนน
Read More
ผอ.สำนักฯ ประธานตรวจการปฏิบัติงานกองวิชาการ

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน”สำนักทะเบียนและวัดผล”

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ประธาน 2. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. กรรมการ 3. พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
Read More
ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน”สำนักทะเบียนและวัดผล”

มหาจุฬาฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์

มหาจุฬาฯโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00-15:30 น. ได้รับเมตตาจากพระราชปริยัติกวี,
Read More
มหาจุฬาฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์

วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการการจัดแสดงนิทรรศการวันแห่งความรู้ วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Read More
วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

“นิสิตหอพัก มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งกำลังใจช่วย 13 คนทีมหมูป่าติดถ้ำ”

“นิสิตหอพัก มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งกำลังใจช่วย 13 คนทีมหมูป่าติดถ้ำ” พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญโญ,ผศ. ดร. หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และพระมหาวิลัย สมาจาโร
Read More
“นิสิตหอพัก มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งกำลังใจช่วย 13 คนทีมหมูป่าติดถ้ำ”

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร ปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันสมทบ ประเทศไต้หวัน

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร ปีการศึกษา 2561 และประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบของวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อร่วมให้ข้อสังเกตและแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด กาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย วันที่ 1 กรกฎาคม
Read More
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร ปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันสมทบ ประเทศไต้หวัน

ต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มจร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561 โดยมีพระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ร่วมต้อนรับและชี้แจงระบบบริหารการศึกษา โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักฯ
Read More
ต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ขอเจริญพรและเป็น 1 เสียงร่วมกันส่งกำลังใจแด่น้องๆ 13 คน #นักเตะเยาวชนทีม “หมูป่าอะคาเดมี” และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนฯ

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ขอเจริญพรและเป็น 1 เสียงร่วมกันส่งกำลังใจแด่น้องๆ 13 คน #นักเตะเยาวชนทีม "หมูป่าอะคาเดมี" และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในปฏิบัติการค้นหาที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Read More
ขอเจริญพรและเป็น 1 เสียงร่วมกันส่งกำลังใจแด่น้องๆ 13 คน #นักเตะเยาวชนทีม “หมูป่าอะคาเดมี” และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนฯ
ผอ.สำนักฯ ประธานตรวจการปฏิบัติงานกองวิชาการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน”สำนักทะเบียนและวัดผล”
มหาจุฬาฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
“นิสิตหอพัก มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งกำลังใจช่วย 13 คนทีมหมูป่าติดถ้ำ”
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร ปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันสมทบ ประเทศไต้หวัน
ต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
ขอเจริญพรและเป็น 1 เสียงร่วมกันส่งกำลังใจแด่น้องๆ 13 คน #นักเตะเยาวชนทีม “หมูป่าอะคาเดมี” และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนฯ
Close