เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2561สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.aspติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซีโทรศัพท์035-248-000 ต่อ 8420,8421
Read More
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โบลิ่งการกุศล สมาคมศิษย์เก่า มจร 2560

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั้วไป ร่วมกิจกรรมแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมศิษย์เก่า มจร เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือทีมกีฬาต่างๆ ของ มจร และรวมถึงเพื่อช่วยเหลือกิจการอื่นๆ ของสมาคมฯ วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
Read More
โบลิ่งการกุศล สมาคมศิษย์เก่า มจร 2560

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เป็นการประชุมแบบ Paperless (ไร้กระดาษ) ตามนโยบายพระเดชพระคุณพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
Read More
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

มจร เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พร้อมคณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตใหม่ ตามโครงการ"ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑" ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 035-248-062 สมัครเรียนออนไลน์ www.reg.mcu.ac.th 
Read More
มจร เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

“การสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS”

กองกิจการนิสิต มจร ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ "การสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS" วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : 4/12/2017 ณ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ
Read More
“การสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS”

มจร ส่วนกลาง ประชุมผู้บริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหารวิชาการ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้สำนักทะเบียนและวัดผล ได้เข้าร่วมประชุมนำโดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
Read More
มจร ส่วนกลาง  ประชุมผู้บริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

การสัมมนาวิชาการเถรวาท-มหายานนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจร กับ มหาวิทยาลัยไทโช

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับประธานสงฆ์นิกายชินงอนบูซาน พร้อมคณะมหาวิทยาลัยไทโช ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาจัดงานฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นถวายพระราชกุศลฯ การสัมมนาวิชาการเถรวาท-มหายานนานาชาติ
Read More
การสัมมนาวิชาการเถรวาท-มหายานนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจร กับ มหาวิทยาลัยไทโช

รองฯ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ร่วมประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล และพระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา ร่วมประชุมตรวจเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย เตรียมเสนออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
Read More
รองฯ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ร่วมประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
Close