"มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา"

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล


 

หลักสูตรสถาบัน


รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

คลิกดูข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด