ผอ.สำนักทะเบียนฯ แนะแนวการสำเร็จการศึกษาและการขอเอกสารการศึกษา

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายพิเศษ "การสำเร็จการศึกษาและการออกเอกสารทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย" ในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค  รุ่นที่ 63 จำนวน 85 รูป วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลบางสะพาน
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนฯ แนะแนวการสำเร็จการศึกษาและการขอเอกสารการศึกษา

ผู้บริหาร/บุคลากร สำนักทะเบียนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป”

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ นำผู้บริหารบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,กรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)ในวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 5
Read More
ผู้บริหาร/บุคลากร สำนักทะเบียนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป”

ผอ.สำนักทะเบียนฯ บรรยายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนานิสิตและกิจการนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ปีงบประมาณ 2561  เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติศาสนกิจ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ. ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนฯ บรรยายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน

บรรยากาศการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560 มจร ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร คณะกรรมการ ดาวน์โหลดข้อมูลตารางสอบ ผ่าน e-Service ระบบบริการตารางสอบฉบับออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2560 เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มความสะดวกอีก
Read More
บรรยากาศการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560 มจร ส่วนกลาง

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว ป.โท-ป.เอก คณะสังคมศาสตร์ มจร

ด่วน!! หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1. ระดับปริญญาเอก 1.1 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 1.2 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 1.3 สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 2. ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ 2.1 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 2.2
Read More
ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว ป.โท-ป.เอก คณะสังคมศาสตร์ มจร

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยอาเซียนด้วย LISREL

ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาจุฬาฯ เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยเชิงอาณาบริเวณศึกษา และการฝึกอบรมใช้กระบวนการวิจัยสมัยใหม่ด้วยระบบ LISREL จำนวน ๓๐ รูป/คน ลงทะเบียนได้ที่ mcuasean@gmail.com กำหนดการอบรม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วิทยากรโดย ดร.ลำพอง กลมกูล, รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ *** ฟรี ค่าอบรมทุกรายการ สอบถามโทร
Read More
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยอาเซียนด้วย LISREL

ประชุมกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/2 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ครั้งนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล,กรรมการและเลขานุการ แจ้งวาระประชุมตามลำดับ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
Read More
ประชุมกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560

“Teaching English chic chic season 3”

ชมรม ETEC คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มมร. และศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตา เป็นอย่างยิ่ง
Read More
“Teaching English chic chic season 3”
Close