พิธีเปิดโครงการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กล่าวพิธีเปิดโครงการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมศตวรรษที่ 21  "การคิดอย่างมีวิจารณญาณ" มจร โดยความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
พิธีเปิดโครงการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

บัณฑิตวิทยาลัย มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนที่ มจร วังน้อย อยุธยา ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561 สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 0891079900, 0817998442 www.gds.mcu.ac.th
Read More
บัณฑิตวิทยาลัย มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปริยัติกวี” (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง "พระราชปริยัติกวี" (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมพิธีรับพระบัญชา วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ตามกำหนดการนี้ ณ อาคารมวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
Read More
พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปริยัติกวี” (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร.  ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิต บัตรนิสิตมจร.

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นบัตรนิสิตเหมือนกันทุกส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ลงนามร่วมกับ คุณรินนา
Read More
พิธีลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิต บัตรนิสิตมจร.

กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : "การคิดอย่างมีวิจารณญาณ" เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยะมหาราช(บรรณาคาร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ติดต่อสอบถามและเข้าร่วมสัมมนา
Read More
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สามีจิกรรม” สำนักทะเบียนและวัดผล พรรษายุกาล 2561

สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ประกอบ "พิธีสามีจิกรรม" อายุกาลพรรษา พุทธศักราช 2561 พระเถระอาวุโส ประกอบด้วยพระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ต่อมาพระมปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา และพระมหากฤษฎา
Read More
“สามีจิกรรม” สำนักทะเบียนและวัดผล พรรษายุกาล 2561

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ บัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว" เลขที่ 633-2-54982-0 จุดรับบริจาค : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G มจร วังน้อย อยุธยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร 089-156-0089 พระมหาประยูร โชติวโร 085-246-4126 พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย 090-557-1562
Read More
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

วันบูรพาจารย์ 2561

              เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้พาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผลกล่าวต้อนรับและนำเสนอองค์ความรู้ด้าน การให้บริการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
Read More
วันบูรพาจารย์ 2561
พิธีเปิดโครงการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
บัณฑิตวิทยาลัย มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปริยัติกวี” (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิธีลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิต บัตรนิสิตมจร.
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
“สามีจิกรรม” สำนักทะเบียนและวัดผล พรรษายุกาล 2561
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
วันบูรพาจารย์ 2561
Close