อธิการบดี “มจร” สั่งเกาะติดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งศูนย์อำนวยการที่ มจร วังน้อย สำนักงานอธิการบดี ชั้น G

วันที่ 23 ต.ค.2560 ตามนโยบายของ             พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค 2, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ให้ติดตามและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และตั้งศูนย์อำนวยการที่ มจร วังน้อย สำนักงานอธิการบดี
Read More
อธิการบดี “มจร” สั่งเกาะติดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ตั้งศูนย์อำนวยการที่ มจร วังน้อย สำนักงานอธิการบดี ชั้น G

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของพระองค์ ในการสถาปนา "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ปี 2430   สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ ดร.จเด็ด
Read More
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

มหาจุฬาฯ มุ่งหน้าสู่สากล

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมรับฟังการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วยวาจาโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่
Read More
มหาจุฬาฯ มุ่งหน้าสู่สากล

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD) “Virtues, Ethics and Sustainable Development”

โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD) “Virtues, Ethics and
Read More
โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1  “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD) “Virtues, Ethics and Sustainable Development”

ม.มหาจุฬาฯ พร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามกำหนดการที่แนบมานี้
Read More
ม.มหาจุฬาฯ พร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ผอ.สำนักทะเบียนฯ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผล ป.ตรี

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมห้องสอบ คณะกรรมการควบคุมการสอบ และนิสิตผู้สอบ เพื่อสอบถามและอำนวยความสะดวกในการจัดสอบวัดผลการศึกษาในครั้งนี้ วันนี้เป็นที่สองของการสอบวัดผลการศึกษา จะไปสิ้นสุดในวันที่ 21 ตุลาคม
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนฯ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผล ป.ตรี

มจร เปิดสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี วันแรก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนรวม โดยในปีนี้ มีนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าสอบจำนวน 1,793 รูป/คน สำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
มจร เปิดสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี วันแรก

ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล อาจารย์บุคคลากร มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 21-22 กันยายน 2560 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการอบรม พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายชัยโชค คณคนาวุฒิ รอง ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด
อธิการบดี “มจร” สั่งเกาะติดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งศูนย์อำนวยการที่ มจร วังน้อย สำนักงานอธิการบดี ชั้น G
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
มหาจุฬาฯ มุ่งหน้าสู่สากล
โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD) “Virtues, Ethics and Sustainable Development”
ม.มหาจุฬาฯ พร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ผอ.สำนักทะเบียนฯ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผล ป.ตรี
มจร เปิดสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี วันแรก
ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด
Close