การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๑.๓.๑-๑ รูปภาพเว็บไซต์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp
๑.๓.๑-๒ รูปภาพเว็บไซต์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
๑.๓.๑-๓ รูปภาพเว็บไซต์ http://reg.mcu.ac.th
๑.๓.๒-๑ สรุปนิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๓.๒-๒ เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562
๑.๓.๓-๑ รูปภาพเว็บไซต์ http://reg.mcu.ac.th
๑.๓.๓-๒ รายชื่อหน่วยงานที่นำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
๑.๓.๔ รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรของ สำนักทะเบียนและวัดผลที่ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบริหารและปฏิบัติงาน
๑.๓.๕ รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button
Close
Close