การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การควบคุมภายใน

๑.๕.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๕.๒-๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร
๑.๕.๒-๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ
๑.๕.๒-๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดตารางสอนจัดสอบ
๑.๕.๒-๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา
๑.๕.๓-๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๑.๕.๓-๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

Back to top button
Close
Close