การประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการรับนิสิต

๒.๑.๑-๑ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖
๒.๑.๑-๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๑-๓ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๑-๔ ระบบรับสมัครออนไลน์
๒.๑.๑-๕ โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต
๒.๑.๑-๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ และคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครฯ
๒.๑.๑-๗ ประกาศสำนักทะเบียนและวัดผล เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
๒.๑.๑-๘ คู่มือการรับสมัครนิสิตใหม่
๒.๑.๑-๙ คู่มือนิสิต
๒.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๓-๑ รายงานผลการแนะแนวการศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๓-๒ ภาพกิจกรรมรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๔ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงใจการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๕-๑ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่
๒.๑.๕-๒ คู่มือรับสมัครนิสิตใหม่
๒.๑.๖ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่

Back to top button
Close
Close