การประกันคุณภาพ

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๑.๖.๑-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๑
๑.๖.๑-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๖.๑-๓ แผนพัฒนาบุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๑
๑.๖.๑-๔ รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๖.๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๖.๒-๑ สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
๑.๖.๒-๒ ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ
๑.๖.๓ บัญชีรายชื่อบุคลากรในส่วนงาน
๑.๖.๔ รายงานผลการติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๖.๕-๑ ประกาศจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยฯ
๑.๖.๕-๒ รายงานการประชุมประจำเดือน ของสำนักทะเบียนและวัดผล
๑.๖.๖-๑ แบบประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑
๑.๖.๖-๒ รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑
๑.๖.๖-๓ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑
๑.๖.๖-๔ รายงานการประชุมประจำเดือน ของสำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button
Close
Close