ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ Quota

🍃บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ Quota
พิธีเปิดกิจกรรมโดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะดบียนและวัดผล กล่าวรายงานโดย พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
………………………………………………………………….
กิจกรรมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ รอบที่ ๒ Quota
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยรับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา MCU TCAS ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๔ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ Portfolio รับสมัคร ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
รอบที่ ๒ Quota รับสมัคร ๑๖ มกราคม – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
รอบที่ ๓ Admission รับสมัคร ๖ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
รอบที่ ๔ Direct admission รับสมัคร ๓ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รรอบที่ ๒ Quota ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครสอบคัดเลือกรวมทั้ง ๕ คณะ รวมทั้งสิ้น ๓๘๕ รูป/คน แบ่งเป็น
คณะพุทธศาสตร์ ๔๖ รูป/คน
คณะครุศาสตร์ ๑๖๒ รูป/คน
คณะมนุษยศาสตร์ ๑๐๒ รูป/คน
คณะสังคมศาสตร์ ๗๔ รูป/คน
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ๑ รูป
……………………………………………………………….
🍃มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://lin.ee/PrTX0dk
🍃สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams

 

Back to top button
Translate »