ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายวิชาที่เปิดสอบภาคฤดูร้อน มจร ส่วนกลาง

ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ประกาศรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะบียนและวัดผลได้ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ในเวลาทำการของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 12 รายวิชา คือ

1. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
2. ศาสนาทั่วไป
3. วรรณคดีบาลี
4. พระไตรปิฎกศึกษา
5. พระสุตตันตปิฎก
6. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
7. พระวินัยปิฎก
8. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
9. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
10. การปกครองคณะสงฆ์ไทย
11. Dhamma Communication (สำหรับนิสิตนานาชาติ)
12. Introduction to Liguistics (สำหรับนิสิตนานาชาติ)

หมายเหตุ : นิสิตชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อนได้ทุกวิชา

#regis.mcu.ac.thimg_6858

Back to top button