ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องตารางสอบวัดผลการ ภาคการศึกษา 1/2566

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะพุทธศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะพุทธศาสตร์ English Program ภาคการศึกษา 1/2566

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566

ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ English Program ภาคการศึกษา 1-2566

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566

Back to top button