ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องตารางสอบวัดผลการ ภาคการศึกษา 1/2565

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะพุทธศาสตร์ English Program ภาคการศึกษา 1/2565

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะพุทธศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ English Program ภาคการศึกษา 1-2565

ตารางสอบวัดผลการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

Back to top button