ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์

มหาจุฬาฯโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00-15:30 น. ได้รับเมตตาจากพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและบรรยาย เรื่อง “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย” และต่อด้วยกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอน

Back to top button