ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62

พิธีปิดการสัมมนาปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค มจร
วันที่ 12 มีนาคม 2560 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แด่ว่าที่พุทธศาสตรบัณฑิต มจร ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค รุ่นที่ 62 ภาคกลาง-ภาคใต้

ในกาลนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมเป็นวิทยากรสรุปและนำเสนอกิจกรรมในโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียนร้อยด้วยประสบการณ์และคุณภาพของบัณฑิต

ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

บัณฑิตใหม่ทุกระดับติดตามข่าวสาร พิธีประสาทปริญญาบัตร/เอกสารการศึกษา ได้ที่ eval.mcu.ac.th

กรนัน ขันวัง MCU TV ภาพ

พิชิต เชาว์ชาญ สำนักทะเบียนและวัดผล รายงานimg_6719 img_6720 img_6721 img_6722 img_6723 img_6724 img_6726 img_6727 img_6728 img_6729 img_6730 img_6731 img_6732 img_6733 img_6734

Back to top button