ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน”

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน Jop Description” โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานเปิด พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน สามารถวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง มจร มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม และได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แจกรางวัลพิเศษทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 5 รางวัลอีกด้วย

 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8 reg9 reg10 reg11

Back to top button