ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ม.มหาจุฬาฯ พร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามกำหนดการที่แนบมานี้

Back to top button