ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมานำเสนองานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เน้นการเรียนรู้ของทุกฝ่าย (Learning) เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)โดยการลงมือปฏิบัติ (Sustainable)และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformation)ไปสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารเทคโลโลยีสารสนเทศ ชั้น G มจร อยุธยา

Back to top button