ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กล่าวพิธีเปิดโครงการการพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมศตวรรษที่ 21  “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” มจร โดยความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม พร้อมคณะร่วมจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 รูป/คน เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษา สมเด็จพระปิยะมหาราช (บรรณาคาร) ชั้น 4 มจร อยุธยา  ติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ : เพจ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

Back to top button