ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สำรวจรายวิชา” ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล
เรื่อง ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถรับแบบฟอร์มสำรวจรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้ และส่งคืนภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่านั้น ติดต่อเคาน์เตอร์ บริการ ช่อง 5-7 สำนักทะเบียนและวัดผล C 300 มจร อยุธยา ในวันและเวลาทำการ

Back to top button