ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

-ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีึรายชื่อ ดังนี้ มีสิทธิ์์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

-สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา -การแต่งกาย บรรพชิต ห่มดองรัดอก คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพสวมรองเท้ารัดส้น

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ สอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8421 ในเวลาราชการ

Back to top button