ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมจัดบูธ KM วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมจัดบูธ KM วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button