ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562 
ดาวน์โหลด ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

Back to top button