ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกิจกรรม ใน “วันครุฐานียบูชา” เพื่อน้อมถวายอาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ (ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในวันครู ประจำปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกิจกรรม ใน “วันครุฐานียบูชา” เพื่อน้อมถวายอาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน, กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันครู ประจำปี 2561

นำโดย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้คณะเข้าร่วมกิจกรรม ในกาลนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมพิธี วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

Back to top button